Докладчик
Цанка Цанкова
Подател на искането
Тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167; 143 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: