Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
70 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 5 (чл.15, т.2); § 7 и § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия (ДВ, бр.112 от 1997 г.) и установяване на противоречие със Закона за ратифициране на Европейската конвенция за трансгранична телевизия

образуване на дело:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение: