Докладчик
Ванюшка Ангушева
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

установяване противоконституционността на §.12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.).

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Отмяната на данъчно облекчение е в компетентността на Народното събрание и отразява политическа и икономическа целесъобразност. Отпадане на процесуалното представителство като данъчно освободено не засяга правото на защита по чл. 56 от Конституцията. Законодателят е предвидил множество правни гаранции – правна помощ, безвъзмездно процесуално представителство, процесуални права и задължения, възможности за извънсъдебно и извънарбитражно решаване на спора и др. Отмяната на чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗДДС намира компенсационни правни средства, които заедно с другите по вид гаранции правят упражняването на правото на защита реално осъществимо, независимо от икономическия статус на носителя на право на защита. Равенството пред закона не е еднаквост за всички субекти на едно право или задължение. Без диференциация не биха могли да се отчитат обективните и субективните различия, изискващи нееднаква правна уредба, за да се постигне равенство пред закона.