Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
50 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 10 юли 1997 г. за промени в ръководството на Българската национална телевизия и Българското национално радио

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 17

Разпоредбата на параграф 6 ПЗР на Конституцията овластява Народното събрание с правомощията, които Великото Народно събрание е имало по отношение на БНТ, БНР и БТА (включително избирането и освобождаването на генералните директори на тези национални институции) до създаването на нова законодателна уредба за тях. Тази разпоредба има временен характер и затова е намерила мястото си в преходните и заключителните разпоредби на Конституцията . Тя се прилага само до създаването на нова законодателна уредба за БНТ, БНР и БТА. От момента, в който бъде създадена такава уредба, параграф 6 ПЗРК преустановява действието си, тъй като сам параграф 6 обуславя правомощията на Народното събрание от липсата на закон за националните медии. Ето защо от деня на влизане в сила на Закона за радиото и телевизията правомощията на Народното събрание спрямо националното радио и националната телевизия са окончателно прекратени, така че не са могли да бъдат упражнени. Никакви последващи обстоятелства не могат да възродят действието на параграф 6 и да възстановят дадените от него правомощия на Народното събрание. Понеже с решението си от 10 юли 1996 г. Народното събрание е упражнило правомощия, които след Закона за радиото и телевизията вече не е имало, това решение е противоконституционно. Решението на Народното събрание от 10 юли 1997 г. е противоконституционно и защото по смисъла на Конституцията решенията на Народното събрание трябва да бъдат съобразени с издадените от него закони. Тези закони могат да бъдат приети, изменени, допълнени или отменени само по реда, установен от Конституцията , а не и чрез решение на Народното събрание, противоречащо на приет от него закон. Нарушени са основни конституционни начала, присъщи на правовата държава, прогласени в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.