Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
51 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1, ал.1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 13

Съгласно чл. 87, ал. 1 от Конституцията право на законодателна инициатива има всеки народен представител. Това право не може да бъде ограничено и важи за всички други актове, които Народното събрание приема - решения, декларации, обръщения и пр. Конституционният законодател е предвидил изрично случаите, при които определени актове на парламента могат да се издават само по искане на група народни представители - чл. 89, ал. 1 и чл. 90, ал. 2 от Конституцията, или от правителството - чл. 87, ал. 2 от основния закон .