Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и ал. 6 от Закона за енергетиката

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 5

Законът за енергетиката допуска отказ от ползването на топлинна енергия в индивидуалните имоти, като тогава собствениците и носителите на вещно право на ползване не заплащат за потребление на топлинна енергия в тях. Отказ изцяло от потребление на топлинна енергия в присъединена към топлопреносната мрежа сграда в режим на етажна собственост не е допустим, защото всички съсобственици трябва да поемат съобразно дела си част от разходите, свързани с експлоатацията на общите части и сградната инсталация. Сградната инсталация е обща част по смисъла на Закона за енергетиката, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост и всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ. Самоограничаването не бива да накърнява права и законни интереси на други (чл. 57, ал. 2 от Конституцията).