Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и ал. 6 от Закона за енергетиката

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и 6 от Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., последно изменение ДВ, бр. 82 от 2009 г.).