Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
52 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.19 в частта му, касаеща т.нар. „взаимозастрахователни кооперации“, и чл.59, ал.1, т. 1, 2 и 3 и ал.2 от Закона за данък върху печалбата

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:

Решение - 9

Оспорването на чл. 19 от Закона за данък върху печалбата се основава на твърдението, че визираните в този текст на закона "взаимозастрахователни кооперации" са непознати в легислативната уредба на Република България като правно понятие. Това не е точно. Организационната форма "взаимозастрахователна кооперация" е подробно уредена в чл. 11 - 17 от Закона за застраховането. Що се касае до претендираната от народните представители противоконституционност на чл. 59, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху печалбата, това искане не е обосновано. В раздел VI законът предвижда данъчна привилегия и за взаимозастрахователните кооперации и на образуваните от тях предприятия до влизане в сила на закона; данъчната привилегия - преотстъпване на данък, е дадена при условията, определени в закона, в самия чл. 59. Това е изключително право на Народното събрание съгласно чл. 60, ал. 2 от Конституцията. За всички други взаимозастрахователни кооперации това данъчно облекчение не важи.