Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 12 от Закона за водите

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 10

Обявяването за публична държавна собственост на образуваните във водните обекти в резултат на естествените процеси острови и земи няма ефекта на отчуждаване и не накърнява конституционната неприкосновеност и защита на частната собственост, защото действа занапред и не преурежда възникнали собственически правоотношения. То не противоречи и на принципа на правовата държава, както и на изискването за осигуряване на равни условия за развитие на стопанската дейност.