Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 12 от Закона за водите

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 10

Отхвърля искането на тричленен състав на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67/1999 г., посл. доп., бр. 26/2014 г.).