Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

образуване на дело:
определение, приключващо дело: