Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
Омбудсманът на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 107, чл. 154 и чл. 184 от Закона за енергетика, обн., ДВ, бр. 107/2003 г., редакция ДВ, бр. 74/2006 г.

анотация:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 11

Отменя определение № 5 от 9 октомври 2007г. по к.д. № 6/2007г. в частта, в която е допуснато за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност изцяло на чл. 107 и чл. 184 от Закона за енергетиката.

Допуска за разглеждане по същество искането само относно:

- чл. 107 и чл. 184 в частта им досежно думите: "крайните снабдители".

В останалата му част отхвърля искането и прекратява производството по делото.

Отхвърля допуснатото за разглеждане по същество искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 107 и чл. 184 в частта им относно думите "крайните снабдители " от Закона за енергетиката /ДВ, бр.107/2003г., редакция ДВ, бр. 74/2006г./.