Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
Омбудсманът на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 107, чл. 154 и чл. 184 от Закона за енергетика, обн., ДВ, бр. 107/2003 г., редакция ДВ, бр. 74/2006 г.

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 11

Конституционният съд може да се произнася по допустимостта на искането във всяка фаза на конституционния процес. Омбудсманът може да иска установяване на противоконституционност на закон само на основание нарушаване на правата и свободите на гражданите. Законовата възможност крайните снабдители да събират вземанията си за доставена електрическа енергия и природен газ от неизправните длъжници въз основа на излечение от сметка не нарушава правото на защита (в тази част решението е взето единодушно). Искането на омбудсмана по отношение на създаването на нееднакви правни условия за стопанска дейност и накърняването на дължимата защита на потребителите е отхвърлено поради това, че Конституционият съд не е постигнал мнозинството, необходимо за вземане на еднопосочно решение, като шест съдии са го подкрепили, а останалите трима са изразили обратното становище. Конституционният съд може да се произнася по допустимостта на искането във всяка фаза на конституционния процес. Омбудсманът може да иска установяване на противоконституционност на закон само на основание нарушаване на правата и свободите на гражданите. Законовата възможност крайните снабдители да събират вземанията си за доставена електрическа енергия и природен газ от неизправните длъжници въз основа на излечение от сметка не нарушава правото на защита (в тази част решението е взето единодушно). Искането на омбудсмана по отношение на създаването на нееднакви правни условия за стопанска дейност и накърняването на дължимата защита на потребителите е отхвърлено поради това, че Конституционият съд не е постигнал мнозинството, необходимо за вземане на еднопосочно решение, като шест съдии са го подкрепили, а останалите трима са изразили обратното становище.