Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
51 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 100, § 101, § 102, § 103 и § 104 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Отхвърля искането на петдесет и един народни представители от XL народно събрание за установяване на противоконституционност на параграфи 100, 101, 102, 103 и 104 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. (обн., ДВ, бр.108 от 29.12.2006 г.).