Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
51 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 100, § 101, § 102, § 103 и § 104 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 6

Искане на група народни представители е отхвърлено поради това, че Конституционният съд не е постигнал необходимото мнозинство за еднопосочно произнасяне по поставения въпрос, като според шест съдии правилото за две гласувания в пленарната зала не се нарушава при приемане на бюджетен закон, когато с последното гласуване се утвърждават направени между първото и второто четене предложения на народни представители за въвеждане в преходните и заключителните разпоредби на промени в други закони, без такива да са били включени във внесения от Министерския съвет законопроект, а останалите пет съдии са изразили обратното становище.