Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на ал. 3 на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване, създадена с § 13, т. 3, б. „а” от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 3

Недопустимо е да се извършва трето гласуване на разпоредба, чийто текст възпроизвежда първоначалното предложение на вносителя на законопроекта, след като предложените от народните представители допълнения вече са били приети на две гласувания.