Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на ал. 3 на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване, създадена с § 13, т. 3, б. „а” от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.

анотация:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 3

Обявява за противоконституционна ал. 3 на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване, създадена с § 13, т. 3, б. „а” от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. (ДВ, бр. 105/2006 г.).