Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Oмбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на част от разпоредбата на чл. 3, ал. 2, изр. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, а именно изразът „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус”.

анотация:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 7

Обявява за противоконституционен изразът „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус” от разпоредбата на чл. 3, ал. 2, изр.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ., бр. 63/04.08.2006 г.).