Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Oмбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на част от разпоредбата на чл. 3, ал. 2, изр. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, а именно изразът „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус”.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 7

С приключване на второто гласуване завършва и самият законодателен процес относно съответната разпоредба, поради което последващо прегласуване на вече гласуван и обявен за приет текст е недопустимо.