Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
Омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституцонност на чл. 143, ал. 4 и чл. 186, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Задължението жалбоподателят да заплати разноските по делото, когато съдът приеме, че оспореният административен акт е законосъобразен, не накърнява принципа на правовата държава и правото на защита. Във всички случаи, когато гражданите атакуват индивидуални, общи или нормативни административни актове, те трябва да докажат пред компетентния съд, че е налице засягане на техните права или законни интереси.