Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
57 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване за противоконституционен и несъответстващ на сключените международни договори чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 11

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.).

Прекратява поради недопустимост производството за установяване на несъответствие на чл. 3 от същия нормативен акт с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които Република България е страна.