Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Република България е страна, на § 54 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изпълнение на наказанията

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

При произнасянето по искането не се получи необходимото мнозинство за уважаването му, поради което то се отхвърля.