Докладчик
Мария Павлова
Подател на искането
48 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с който е изменен текстът на чл. 106 ЗМПВВППРБ и е създадена нова ал. 2, както и на следните разпоредби от ЗИДЗМПВВППРБ: § 7, с който се създават чл. 103в и чл. 103г в ЗМПВВППРБ; § 16 в частта, с която се създават раздел VIб Държавно предприятие ,,Пристанищна инфраструктура” и чл. 115л, чл. 115м, чл. 115н, чл. 115о, чл. 115п, чл. 115р, чл. 115с, чл. 115т, чл.115у в ЗМПВВППРБ, и § 25 и § 26 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:

Решение - 9

От Конституцията не произтича забрана за въвеждане на деление на пристанищата според тяхната значимост и обществена полезност. Член 18, ал. 1 от Конституцията не включва пристанищата в обектите на изключителна държавна собственост. Разпоредбите на Конституцията не съдържат предписание територията и инфраструктурата на всички пристанища да бъдат задължително държавна собственост. Законодателят е съобразил завареното правно положение, при което пристанищни обекти и дялове от тях принадлежат на частни юридически лица. Да се обявят те за публична държавна собственост би означавало да се посегне на частна собственост, без да са налице условията на чл. 17, ал. 5 от Конституцията