Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
Пленума на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 6, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, с който е създадена нова ал. 4 на чл. 129

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Според чл. 158, ал. 1, т. 3 от Конституцията в правомощията на Велико Народно събрание е да решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и управление. Разпоредбите, касаещи пряко устройството и управлението на държавата, се съдържат в чл. 1 и 2 от Глава първа. Основни начала. Но в тази глава са формулирани и други принципи и цели - народен суверенитет; правова държавата; върховенство на Конституцията; разделение на властите; политически плурализъм. Разбирането за демокрация и правова държава е свързано неразривно с правилото на чл. 8 от Конституцията. Когато различни органи са натоварени да взимат аналогични решения, те въобще не ги взимат или ако сторят това, настъпва юридически хаос, което противоречи на принципа за правова държава.