Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
Състав на Върховния административен съд, второ отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 9, изр.2 от Закона за устройство на територията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Изричното изключване от съдебен контрол на административни актове следва да се извършва при спазване на общите конституционни принципи. Към конституционно допустимото ограничение за обжалване на определени административни актове може да се пристъпи с оглед защитата на особено важни интереси на гражданите и обществото, без да се накърняват основните права на личността и принципите на правовата държава. С общия устройствен план се дават само общите рамки и насоки за изграждане и развитие на съответните територии, при което планирането е с дългосрочен характер, но няма пряко приложение за отделните поземлени имоти и за разрешаване на строителство в тях. Като акт за управление на територията той защитава интересите на обществото и с него се гарантират ценности, които са конституционно защитени. Изтъкнатите възможности за участие в задължително провеждащото се обществено обсъждане на общия устройствен план, за съдебен контрол на акта за одобряване на подробния устройствен план и за иницииране на изменения на влязъл в сила подробен устройствен план, които могат да наложат изменяване и на съответния общ устройствен план, са проявни форми на правото на защита. Те, както изискват ал. 1 и 3 на чл. 17 от основния закон, осигуряват защитата на правото на собственост и закрилят неприкосновеността на частната собственост.