Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
49 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на §. 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

Конституцията изисква законодателят да предвиди гаранции за реализиране на социалните права на гражданите, както и да се въздържа от приемането на актове, които могат да ги накърнят. Противоречи на принципа на правовата държава отмяната на една законова разпоредба да води до неяснота къде постъпват и как се разпределят целево платените от задължените лица вноски за здравно и обществено осигуряване. Осигурителните вноски не трябва да се смесват както помежду си, така и с постъпленията от данъци, защото се създава риск да не бъдат използвани по предназначението, за което са внесени. Недопустимо е пренасочването на платени осигурителни вноски към погасяване на данъчни задължения.