Докладчик
Мария Павлова
Подател на искането
главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 2 от Закона за Конституционен съд, чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125а, ал. 8 от Закона за съдебната власт; Тълкуване на чл. 93, ал. 1 от Конституцията, който определя петгодишен мандат на президента, но не урежда въпроса, кой изпълнява президентските правомощия след изтичане на този срок и до встъпване в длъжност на новоизбрания президент.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
определение по допустимост: