Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
49 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 6, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

Върнатият по чл. 101, ал. 1 от Конституцията закон, с оспорване само на отделни части от него, не става законопроект, защото преди да бъде върнат от президента, законът е бил приет от Народното събрание по реда на чл. 88, ал. 1 от Конституцията и от законопроект е придобил качеството на закон. Внасянето на оспорената разпоредба от закона в пленарна зала за обсъждане на предложения от народните представители, след като тя вече е била гласувана в заседанието на 11.II.2005 г., не представлява процедурно нарушение, още повече, че по същество това не води до подмяна на волята на мнозинството народни представители.