Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
68 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Конституцията: „Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от 7 години без право на повторно избиране“ и на § 2 от преходните и заключителните разпоредби: „До избирането на Върховния касационен съд и Върховния административен съд техните правомощия по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 от Конституцията се упражняват от Върховния съд на Република България.“

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: