Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
48 народни представители от ХХХІХ Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1, § 4 и § 5, а с това и на целия Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр.11/2005 г.).

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Конституционният съд е имал възможността неколкократно да даде задължително тълкуване по повод на питания в различни аспекти на чл. 84, т. 11 от Конституцията. Разрешение за пребиваване на чужди войски на територията на страната или за преминаването им през нея, когато то няма военен или военно-политически характер, дават други държавни органи извън Народното събрание, определени със закон. В атакуваните разпоредби предоставеното правомощие се предпоставя допълнително и от изпълнението на съюзнически задължения, които произтичат от ратифициран от Народното събрание, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор.