Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

за обявяване за противоконституционни разпоредбите на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 и 167; 5, ал. 2 и 3 от ПЗР от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/2009 г.)

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 7

Посоченият законов текст, поставяйки невъзможно в повечето случаи условие, като предпоставка за признаване на право на собственост върху движими културни ценности - национално богатство, нарушава принципа на правовата държава, неприкосновеността на частната собственост и на задължението тя да бъде гарантирана и защитена от закона. Недопускането правото на собственост да се доказва с изтекла придобивна давност влиза в противоречи с чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Основния закон.