Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

за обявяване за противоконституционни разпоредбите на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 и 167; 5, ал. 2 и 3 от ПЗР от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19/2009 г.)

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 7

1. Обявява за противоконституционен параграф 5, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19 от 2009 г.).

2. Отхвърля искането за обявяване на противоконституционността на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 от Закона за културното наследство.