Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
48 народни представители от ХХХІХ Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. изцяло и евентуално отделни негови разпоредби: чл. 1, ал. 2, т. 4 в частта за „структурни реформи, в т. ч. за развитието на образованието и науката 130 млн.“; чл. 1, ал. 2-ІІІ, т. 1.3; чл. 2 и § 16, ал. 1 от преходните и заключителните му разпоредби в частта относно държавния заем с Bank Austria Creditanstalt AG, Viena за изграждане на нова педиатрична университетска болница, предложен за утвърждаване в Приложение № 7.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Изискването Народното събрание да изслуша доклад на МС, представен от министъра на финансите по законопроекта, не фигурира в конституционната рамка. Министерският съвет е колективен държавен орган и представителството му не е изрично възложено от Конституцията само на министър-председателя. При второто четене се обсъждат и гласуват детайлите, като всяка добавка или изменение не следва да излиза от общия дух, общите принципи на законопроекта, очертани при първото му гласуване. Конституционен механизъм за проверка, дали предвидените в бюджета средства са достатъчни за защита на едно от гарантираните от Конституцията социални права, не съществува.