Докладчик
Мария Павлова
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 12а, ал. 1, т. 1 от Данъчния процесуален кодекс, приет с § 10, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Националната агенция за приходите

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

При упражняването на властнически правомощия, предоставени в защита на субективни права, съществува и опасност от злоупотреби. Съдебната преценка за достъп до сведения, които представляват служебна тайна и включват лични данни, е гаранция срещу правонарушения. За да може съдът да се произнесе, трябва искането на следовател или прокурор за достъп до служебна (данъчна) тайна да бъде мотивирано. Член 12а, ал. 1, т. 1 от Данъчния процесуален кодекс е предназначен да уреди достъпа на следователи и прокурори до данъчната тайна, като същевременно защити правата и законните интереси на данъчните субекти и на други лица, с които те са в правни отношения, срещу обществено неоправдани посегателства. Оспорваната разпоредба не противоречи на чл. 121, ал. 2 и чл. 127, т. 1 от Конституцията, защото не препятства дейността на прокуратурата и установяването на истината по делата. Изискването за мотивиране на искането за достъп не е трудно осъществимо и произтича от принципите на правовата държава.