Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
Петчленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси в частта му, с която на Министерския съвет е делегирано правомощие да одобрява тарифи, с които да определя размера на държавните такси, и на чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Определянето на размера на данъците може да стане единствено от законодателния орган. Съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията Народното събрание не само установява данъците, но и определя техния размер. То не може да делегира това свое право на изпълнителната власт. Веднага следва да се отбележи разликата между понятията “установява" и “определя". “Установяване" означава въвеждане, посочване на нещо, докато “определяне" е точното и ясно даване на всички присъщи негови белези. Като се изхожда от това, следва да се посочи, че установяването на данъците и таксите със закон означава, че само със закон, а не с подзаконов нормативен акт може да се въведе един данък или такса и задължение на гражданите да ги плащат. Определянето обаче на размера на данъка е различно от неговото установяване. Конституцията е предвидила само размерът на данъците да се определи със закон. При това конституционната разпоредба се отнася до всички елементи относно размера на данъка - данъчен обект, данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка и пр. (Решение № 3 от 1996 г. по к.д. № 2 от 1998 г.; Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г.). Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията таксите само се установяват със закон. Това означава, че законът е, който въвежда таксата. Той посочва за какво, за какви действия и услуги и кому следва да се плаща. Не може законодателят да делегира това свое право на Министерския съвет. Няма пречка обаче Народното събрание, като е определило (въвело) една такса, която не е публично държавно или общинско вземане, да предостави на изпълнителната власт определянето на нейния размер.