Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 35г и чл. 35е от Закона за приватизация и следприватизационен контрол в редакцията след Закона за изменение и допълнение на ЗПСК

образуване на дело:
определение по допустимост: