Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС

Предмет на искането

Тълкуване на чл.119, ал.1 и чл.124 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на § 17, § 20, § 21, § 23 и § 34 от Закона за изменение и допълнение на ГПК

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 6

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117 от Конституцията). Тази защита се осъществява от конституционно установените съдебни органи - ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Върховният касационен съд наред с всички останали посочени в разпоредбата съдилища осъществява правораздавателната функция, която е основната функция на съдебната власт - чл. 119, ал. 1 от Конституцията. Наред с това в съответствие с мястото, което ВКС заема в йерархията на съдебните органи, му е предоставено правомощието да осъществява върховния съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища - чл. 124 от Конституцията. Изброяването от конституционния текст на ВКС и съдилищата, които осъществяват правораздавателна дейност, както и изричната индикация за касационна функция в наименованието на инстанцията не определят съдържанието на тази функция. Правомощията на ВКС не се изчерпват с неговата касационна функция. Тя му е възложена наред с основната правораздавателна функция. Определяне съдържанието на касационната функция на ВКС не се съдържа и в нормата на чл. 124 от основния закон. Формулировката „точно и еднакво прилагане на законите" не сочи на никакви параметри на касационната функция на ВКС. Определянето на съдържанието на касационната функция конституционният законодател е предоставил на закона (чл. 133 от Конституцията) и § 4от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията, в който смисъл съдът се е произнесъл с Решение № 9 от 2002 г. Няма конституционна характеристика на касационното обжалване, която да изключва възможността ВКС да разглежда и решава правния спор по същество.