Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
57 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на 8 решения на Народното събрание, приети в заседание на 14 март 2002 г., с които се освобождават членове на парламентарни комисии

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 12

При осъществяването на своята дейност Народното събрание се подпомага от парламентарни комисии, които могат да бъдат постоянни и временни. Комисиите имат характера на помощни органи на народното представителство. Конституционният законодател е предвидил, че тези комисии се избират от Народното събрание – чл.79, ал.1 от Конституцията. Буквалното тълкуване на тази конституционна норма показва, че закрепеното в нея правомощие досежно избора на постоянни и временни комисии като помощни органи на Народното събрание се вменява единствено и само на Народното събрание. Народното събрание избира членовете на процесните комисии от своя състав, т.е. членовете на тези комисии се избират от всичките 240 народни представители. Или народното представителство има задължението да избере членовете на тези комисии от целия състав, а не да избере всички народни представители за членове на тези комисии. Изборът на членовете на постоянните и временните комисии се извършва от Народното събрание, като редът и условията на този избор се определят от самото Народно събрание чрез приетия от него правилник, който има силата на нормативен акт. Твърдението на искателите, че конституционният принцип за така наречения “свободен мандат” на всеки народен представител, възведен в чл.67, ал.1 от Конституцията, обуславя и възможността му за задължително членство в постоянна или временна комисия, е конституционно необосновано. Това е така, защото участието на народен представител в работата на Народното събрание не може да се идентифицира и с участието му в постоянна или временна комисия. Както се посочи и по-горе процесните комисии са помощни органи на народното представителство. Те не заместват Народното събрание, а само подпомагат неговата дейност, като подготвят проекти за закони, решения, декларации и обръщения. Членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител – чл.19, ал.3 ПОДНС, но окончателното решение се взема от Народното събрание. В този случай не съществува някаква зависимост между участие или неучастие в парламентарна група и участие или неучастие в парламентарна комисия. Липсва обаче конституционна норма, по силата на която да бъде вменено в задължение на Народното събрание всеки народен представител да бъде избран за член на постоянна или временна комисия. Свободният мандат на народните представители не означава неограничен мандат, затова защото според разпоредбата на чл.67, ал.2 от Конституцията народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в страната, т.е. тяхната свобода на действие е ограничена в рамките на Конституцията и законите в страната. В конкретния случай само Конституцията и приетият от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на Народното събрание определят нормативните условия и реда, при които народните представители могат да участват като членове на парламентарните комисии.