Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
57 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на 8 решения на Народното събрание, приети в заседание на 14 март 2002 г., с които се освобождават членове на парламентарни комисии

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

Отхвърля искането на 57 народни представители от XXXIX Народно събрание за установяване противоконституционността на решенията на Народното събрание, приети в заседанието на 14 март 2002 г., относно освобождаването от членство в комисиите: по образованието и науката на Елка Панчова Анастасова и Сийка Недялкова Димовска; по земеделието и горите на Надка Радева Пангарова; по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на Владимир Иванов Димитров; по европейска интеграция на Сийка Недялкова Димовска; по медиите на Елка Панчова Анастасова; по жалбите и петициите на гражданите на Стела Димитрова Ангелова - Банкова; по културата на Стела Димитрова Ангелова - Банкова и по здравеопазването на Надка Радева Пангарова./Обн. ДВ, бр.З0 от 22 март 2002 г./