Докладчик
Пенка Томчева
Подател на искането
Върховния касационен съд, общото събрание на Гражданската колегия

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 9

Обявява за противоконституционен § 3, ал.1 от Преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж, обн.ДВ бр.46/2002 г. в частта със следното съдържание :"отменя наложените обезпечителни мерки".

Отхвърля в останалата част искането на Върховния касационен съд, Общо събрание на гражданската колегия, за обявяване за противоконституционен на целия Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж.