Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
Състав на Върховния касационен съд, пето гражданско отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 5, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Отхвърля искането на състав на Върховния касационен съд, Пето гражданско отделение за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кооперациите /обн. ДВ, бр. 113 от 28. 12. 1999 г./