Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
Състав на Върховния касационен съд, пето гражданско отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 5, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 10

Съобразяването на уставите на заварените кооперации с изискванията на новия режим се налага и от конституционното начало за осигуряване на всички юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Създаденият нов правен режим на кооперациите се различава в отделни части съществено от предишния, които с оглед уеднаквяването не биха могли да се приложат без изменение на устава на кооперацията и последващите от това действия. Законът за кооперациите предвижда различни по характер основания за прекратяване на кооперацията: доброволно прекратяване - по решение на общото събрание; прекратяване при настъпване на обективни условия – изтичане на срок, оставане с членове под 7 души, незапочване на дейност в рамките на 1 година; прекратяване поради виновно поведение – по решение на окръжен съд при нарушаване на закона. Прекратяването на кооперацията по право , предвидено в § 5, ал. 1 ПЗР на ЗК е основание извън посочените по-горе, приближаващо се по-скоро към субективните основания, отколкото към обективните факти, но то не е единственото, което се базира на несъобразено със закона поведение. Възможно е прилагането на § 5, ал.1 ПЗР на ЗК да породи несправедливо разрешаване на някои случаи. Върховният касационен съд е този, който има право да тълкува нормата в полза на законовата в съчетание с житейската справедливост.