Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
57 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.35, ал.1 и 5; чл.43, ал.5; чл.57, ал.5; чл.59, ал.5; чл.60, ал.5; чл.68; чл.69; чл.88, ал.2 и чл.109 от Закона за защита на класифицираната информация, както и на § 37 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 3

Отхвърля искането на 57 народни представители от ХХХІХ Народно събрание за обявяване на противоконституционността на следните разпоредби от Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр.45/2002 г.): чл.35, ал.1 и 5; чл.43, ал.5; чл.57, ал.5; чл.59, ал.5; чл.60, ал.5, и § 37 от преходните и заключителните разпоредби.