Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
48 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол: чл.3, ал.2 и 4, чл.6, ал.4, чл.11, чл.16, ал.1, т.5 в частта досежно думите „относно тяхната законосъобразност“ и § 22 от преходните и заключителните разпоредби

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 7

1.Самостоятелността, с която разполагат общините при вземането на решенията в тази насока, им позволява при съставяне на списъците да отчетат всички свързани с приватизирането на търговските дружества обстоятелства, чието съобразяване е наложително с оглед принципите на местното самоуправление. Поради това не може да се счете, че общините са лишени от възможност да вземат предвид и да преценят интересите на териториалната общност при използване на собствеността си. Не може също да се счете за ограничено упражняването на правото им на собственост и по-точно за накърнено правото им на разпореждане със собственото им имущество. 2.Като предпоставя възможността за настъпване на промяна в практиката на органите, извършващи приватизацията, оспорената разпоредба ги задължава да огласят основанията за това. Задължението за огласяване на тези основания несъмнено изисква тяхното изрично посочване и обосноваване. Неговото изпълнение предотвратява приемането от органите по чл. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на произволна, немотивирана и противоречаща на закона промяна в практиката по осъществяване на приватизацията. Наред с това изпълнението на същото задължение осигурява условия за запознаване със съществуващата практика от заинтересуваните лица. 3.Законовата уредба на публично оповестения конкурс и публичния търг като начини за прехвърляне на собственост при приватизацията включва изискване, произтичащо от изтъкнатото правомощие на надзорния съвет - за одобряване относно законосъобразността им на сделките над определена стойност. За предвиждането на такова изискване не съществува конституционна пречка. Обратно - доколкото то е елемент от фактическия състав на сделката, въвеждането му има конституционна опора в ал. 4 на чл. 17. Според нея със закон се определя режимът на обектите на държавната и общинската собственост. С оглед съдържанието на правото на собственост определянето на такъв режим освен придобиването и ползването несъмнено обхваща и разпореждането. Възложено на надзорния съвет като орган за управление на Агенцията за приватизация, който изрично е оправомощен да контролира дейността й, изпълнението на посоченото изискване осигурява упражняването на контрол в пределите на самата административна структура. Даденото при упражняването на тази контролна функция одобряване, към наличието на което с чл. 16, ал. 2 ЗПСК е приравнено и непроизнасянето по сделката в определен срок, не решава правен спор по законосъобразността на административен акт и не изключва съдебния контрол върху такъв акт. Затова то не съставлява правораздаване. 4.Нормативно установеното основание за издаването на всяка категория непарични платежни средства е различно. Това може да обуслови различие в правната уредба на техния режим относно кръга на субектите, които могат да ги придобият, реда и условията за разпореждане, а също и относно определянето на краен срок за валидността им, когато, както е в случая, поради настъпили законодателни промени е отпаднало нормативното основание за емитирането, придобиването, използването и разпореждането с една от тези категории непарични платежни средства. Различието, което се дължи на нееднаквото основание за издаване на отделните видове непарични платежни средства, не означава създаване на неравнопоставеност между притежателите им.