Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
48 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол: чл.3, ал.2 и 4, чл.6, ал.4, чл.11, чл.16, ал.1, т.5 в частта досежно думите „относно тяхната законосъобразност“ и § 22 от преходните и заключителните разпоредби

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Отхвърля  искането на 48 народни представители от ХХХІХ Народно събрание за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г.): чл.3, ал.2 и 4, чл.6, ал.4, чл.11, чл.16, ал.1, т.5 в частта досежно думите “относно тяхната законосъобразност” и § 22 от преходните и заключителните разпоредби.