Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.57а, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Обявява за противоконституционна нормата на чл.57а, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр.58/1996 г., изм. и доп., ДВ, бр.53/1997 г., бр.124/1998 г., бр.51/1999 г., бр.81/1989 г., бр.53/2000 г., бр.64/2000 г. и бр.75/2002 г.