Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
50 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на следните разпоредби от договора „Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация“ с дата 29 ноември 2001 г., сключен между Министерството на финансите на Република България и The Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited, Великобритания: т.1.3; 2.1; 2.6.5; 2.7.5; 3.1.2; 3.3в; 5.1.1с; 5.1.2с; 5.1.2е; 6; 8.2.1; Приложение В към договора

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело:
Съдът обръща внимание на факта, че чуждестранното лице - страна по договора, очевидно не е субект на международното право. Това обстоятелство автоматично изключва този договор от кръга на международните договори по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. Конституционният съд на Република България се е произнесъл по сходен случай с Определение № 4 от 16 април 2002 г. по к. д. № 6 от 2002 г. (ДВ., бр. 40 от 2002 г.). Както в цитираното определение, така и сега посочените характеристики на договора са достатъчни, за да се приеме, че той е от категорията на договорите, които не са "сключени между държави" и не са "регулирани от международното право". Такъв тип договори са частноправни сделки по своя характер и "са извън приложното поле на чл. 5, ал. 4 от Конституцията. В този смисъл те са извън кръга и на контролираните от Конституционния съд договори по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията.
друго определение:
молба по дело: