Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
Столичен общински съвет

Предмет на искането

произнасяне по спор за компетентност (чл. 149, ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България и чл. 12, т. 3 от Закона за Конституционен съд) между Столичен общински съвет и Министерски съвет, относно внесения от Министерски съвет в 40-о Народно събрание законопроект за Управление на отпадъците в област София

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 6

Конституцията урежда местното самоуправление като форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно значение. Дейността по управлението на отпадъците е един от елементите, представляващ съществена част от обществените дела на местното самоуправление.