Докладчик
Пенка Томчева
Подател на искането
Състав от Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 6а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 5

Отхвърля искането на съдебен състав от Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение за обявяване противоконституционност на § 6а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, обн. ДВ бр. 38/92 г., поел. изм. бр. 42/2001 г., отменен и на §17, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на действащия Закон за приватизация и следприватизационен контрол, обн. ДВ бр. 28/2002 г.