Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
Общински съвет – гр. Варна

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на ал.1 на § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г.; Решаване на възникнал спор между централни изпълнителни органи и Общинския съвет по повод компетентността за приемане на общинския бюджет.

определение, приключващо дело: