Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
Общинския съвет – гр.Габрово

Предмет на искането

Две питания: 1) Конституционно ли е облагането с патентен данък съгласно нормите в глава четиринадесета от Закона за облагане доходите на физическите лица, и 2) Конституционно ли е правото на общинските съвети съгласно чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да определят размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон.

определение, приключващо дело: