Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
на 50 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по друго определение:

Решение - 1

Регистрационният режим е стъпка към дерегулация на медийната дейност. Улесняват се операторите, които желаят да упражняват радио- и телевизионна дейност, чрез регистрация относно: процедура, която е облекчена в сравнение с лицензионната; обхват, който няма връзка с ограничения честотен ресурс; срок, тъй като не се използват ограничени честоти. Разширява се и обсегът на лицата да търсят, получават и разпространяват информация – чл.41 от Конституцията. Или режимът е в съзвучие с прогласеното от Конституцията право на свободна стопанска инициатива. Логично е да се приеме при това положение, че наличието на обективни предпоставки за лицензиране на наземното радио- и телевизионно излъчване не трябва да има за последица въвеждането на аналогичен режим и за останалите оператори, създаващи програми за разпространение чрез други технически способи. Наличието на равни правни условия за упражняване на стопанска дейност се съотнася с правото на свободен избор, как да се упражнява дейността - като наземен оператор или оператор чрез регистрация. Различието в режимите не е предпоставка за тяхното участие, а последица от избора им. Веднъж обаче направил избора, операторът е подчинен на различията в рамките на отделния режим. Ограниченият радиочестотен ресурс се предоставя от държавата, която упражнява правата си по чл.18, ал.3 и 5 от Конституцията. Тя определя и срока за ползването. Създаването на радио- и телевизионни програми за разпространение по кабелен, спътников или по друг технически начин не е свързано с ползването на ограничен радиочестотен ресурс. Начинът на разпространение на създадената програма във втория случай се осъществява чрез собствено или договорено за ползване чуждо далекосъобщително средство. Принципът на свободата на договарянето, който е последица от свободната стопанска инициатива, изключва правото на държавата да определя срокове на договорите в тази област. Всеки ефирен оператор притежава две индивидуални лицензии - за програма по Закона за радиото и телевизията и далекосъобщителна по Закона за далекосъобщенията. При прекратяването или отнемането на програмния лиценз наложително е да бъде отнет и далекосъобщителният лиценз за излъчване на определена честота, по отношение на която държавата има суверенни права. Това е необходимо от функционалната зависимост на двата вида лицензии. Що се отнася до регистрираните по ЗРТ оператори, създадените от тях радио- и телевизионни програми се разпространяват чрез технически способи, различни от наземния, без да се ползва радиочестотен ресурс. За това по отношение на тях законът е ясен – според оспорения текст се заличава само регистрацията, защото няма поменатата връзка между програма и радиочестотна мрежа.