Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
51 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.52, ал.6 от Закона за избиране на народни представители

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Идеята, че страната не може да остане без правителство, е намерила израз и в няколко разпоредби на Конституцията. През периода след прекратяване пълномощията на предишното до конституиране на ново Народно събрание и избирането от него на нов Министерски съвет правителството изпълнява функциите си (чл.111, ал.2 и 3 от Конституцията). През този период действа Министерският съвет, избран от предишното Народно събрание. Същата идея е заложена и в § 8 от преходните и заключителните разпоредби на основния закон. Правомощията на Министерския съвет, съответно и на неговите членове, се прекратяват в случаите, посочени изчерпателно в чл.111, ал.1 от Конституцията. Регистрацията за участие в парламентарни избори не е включена в изброяването. Равенството на кандидатите в избирателната кампания се осигурява чрез други средства, но не и с прекратяване на правомощията на членовете на Министерския съвет. В този смисъл е Решение № 2/1991 г. по к.д. № 24/1991 г. ,в което, макар и по повод положението на друг конституционен орган (президента), Конституционният съд е посочил, че равнопоставеността на кандидати в предизборната кампания трябва да се търси на друга плоскост, а не в това, че държавен орган от най-висш ранг ще продължи да изпълнява конституционно възложените му правомощия.