Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
61 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.7, ал.2 и чл.76 от Закона за избиране на народни представители

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Според чл.7, ал.2 от от Закона за избиране на народни представители е предвидено разходите за подготовката и произвеждането на изборите да са за сметка на държавния бюджет с изключение на разходите за отпечатването на бюлетините за гласуване. Идеята е доразвита в чл.76 от закона. От него се вижда, че тези разходи са за сметка на партиите, коалициите и независимите кандидати. Според чл.11, ал.1 от Конституцията политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. Без да се навлиза в тази сложна област, трябва да се отбележи, че основни представители на политическия плурализъм са партиите и в по-малка степен гражданите и сдруженията с политически характер. От друга страна, според чл.11, ал.3 от Конституцията партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Форум за тяхната реализация е текущият политически живот и основно парламентарните избори. От тази гледна точка пречка за изразяване волята на гражданите не може да бъде имущественото състояние на партиите. Не може да се говори за юридическо равенство на партийно участие в изборите чрез въвеждането на обща икономическа тежест, която едва ли би затруднила някои от тях и би лишила други от участие в изборния процес. Действително съществуват “безнадеждни” политически кандидатури. Обяснимо е те да бъдат препятствани чрез въвеждане на определени вноски, които при изборен неуспех да не се възстановяват. Такава е практиката главно при мажоритарния тип избори. Но тази практика не може да има нищо общо с конституционното задължение на държавата да произведе общи избори.