Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Общинския съвет в гр. Своге

Предмет на искането

Решаване на спор за компетентност за управление и разпореждане с имотите по чл.2, ал.1, т.7 и 9, и ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело: