Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
55 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.47, ал.1 от Закона за чужденците в Република България и за несъответствие на тази разпоредба с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

При гласуването дали чл.47, ал.1 ЗЧРБ противоречи на Конституцията и дали същият текст е съобразен с Конвенцията не се получи мнозинство на гласовете, поради което исканията на народните представители трябва да бъдат отхвърлени. Липсата на мнозинство за една от двете тези не позволи на съда да формира общи мотиви.