Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
Общински съвет – гр. Перник

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.101, ал.5, т.1 във връзка с ал.1 от Закона за лечебните заведения по отношение на компетентността на министъра на здравеопазването за промяна на статута на общинска собственост в държавна

образуване на дело:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:
определение, приключващо дело: