Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
56 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционностт на решението на парламента от 27 юли 2000 г., с което се освобождава Благовест Христов Сендов от поста заместник председател на Народното събрание

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

В Конституцията не са установени основанията за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на парламента и неговите заместници. Основният закон в чл.73 е предвидил възможността прекратяването на техните правомощия да се реши нормативно от Народното събрание в правилника за неговата организация и дейност. Преценката за конституционосъобразност на атакуваното решение на парламента съгласно чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията може да бъде дадена единствено с оглед на това, дали са нарушени конституционни разпоредби, а не и Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, който няма ранг на основния закон. Съгласно чл.76, ал.3 от Конституцията, Народното събрание е овластено да избира свои председател и заместник-председатели. Това е суверенно право на парламента и въпрос на политическа воля и целесъобразност, която не може да бъде контролирана от Конституционния съд. В тази разпоредба имплицитно се съдържа и възможността Народното събрание да освободи председателя и заместник-председателите, които е избрало.