Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 31, т.2, б. „б“ (в частта му, с която се създава нова т. в чл.655, ал.2); § 31, т.3 от Закона за изменение и допълнение на Търговския закон и § 58 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон

образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: