Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
48 народни представители от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 47а, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 досежно думите ,,или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон”, и чл. 48, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, както и на чл. 116и, ал. 2 Закона за радиото и телевизията